green light

Tel: +45 6441 6120 e-mail: mail@green-light.dk

Belysning siden 1994

Salgs- og leveringsbetingelser

Indledning

Samtlige efterfølgende betingelser gælder for alle leverancer og ordrer med mindre der foreligger anden specifik, skriftlig aftale. Alene de punkter hvortil skriftlig fravigelse er aftalt betragtes som udenfor aftalegrundlagets standardbestemmelser. Specielle betingelser fra købers side, specificeret i købers ordre, er ikke bindende for green light a/s eller vore leverandører, med mindre vi har givet vor skriftlige indforståelse.

Tilbud

green light a/s (herefter kaldet GL) forbeholder sig ret til, uden varsel, at ændre listepriser og specifikationer.

Ordre

Købet er endeligt, når GL har bekræftet ordren, enten ved at fremsende ordrebekræftelse eller faktura, idet der tages forbehold for opnåelse af eventuel importtilladelse.  Ordre betragtes som leveret fra det øjeblik hvor varerne er ekspederet fra vort eller vor leverandørs lager.

Priser

Priser gælder i den valuta og for de varer og ydelser der er anført i ordrebekræftelse eller tilbud. Alle priser er ekskl. moms og baseret på de på tilbudets, ordrebekræftelsens eller fakturaens dato gældende kurser og priser for materialer, lønninger, transportomkostninger samt afgifter. Ved ændringer af disse forbeholder GL sig ret til at regulere i henhold til dagskurser og prisændringer jf. ovenstående punkter indtil det tidspunkt, hvor købers fulde indbetaling er indgået hos sælger. Dette gælder også ved løbende leverancer og øvrige delleverancer og med hensyn til den del af leverancen, som på tidspunktet for eventuel regulering endnu ikke er leveret.

Konsulentydelser

Konsulentydelser, eksempelvis i forbindelse med rådgivning, udarbejdelse af lys- og energiberegninger, dokumentation eller ansøgninger om tilskud m.v. afregnes efter gældende timepriser, hvis andet ikke er skriftligt aftalt.

Levering og forsendelse

Forsendelse sker for modtagers regning og risiko. Forsendelse sker efter GL’s valg og afregnes efter transportørens gældende takster.

Leveringstid

Leveringstid regnes fra den dag hvor endelig ordre er modtaget og samtlige oplysninger, der er nødvendige for leverancens gennemførelse, er kommet GL i hænde. GL er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer der skyldes forhold jfr. punkt 15. Hvis leveringen umuliggøres af disse grunde, kan GL helt eller delvis annullere ordren/kontrakten. Forsinket levering giver ikke køber ret til at hæve købet, kræve erstatning eller tilbageholde betaling. GL forbeholder sig ret til at standse leveringen, hvis betalingsbetingelserne ikke overholdes.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser: 14 dage netto kontant, for så vidt ingen anden skriftlig aftale foreligger. Kontantrabat ydes ikke. Ved for sen betaling beregnes 1,5 % rente pr. påbegyndt måned. Der vil ligeledes blive opkrævet et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker.  Såfremt købesummen ikke erlægges rettidig, forbeholder GL sig ret til at holde alle yderligere leverancer, delleverancer og ydelser tilbage, indtil køber har berettiget alle restancer, inkl. renter og omkostninger. Køber har ikke ret til at tilbageholde betaling påberåbende sig årsager, der ikke skriftligt er accepteret af GL.  Dersom varer og ydelser, der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidig aftages og betales af køber, kan GL efter eget valg lade varerne bortsælge for købers regning efter advis til køberen eller oplægge varerne for købers regning og risiko.

Ejendomsforbehold

Det leverede forbliver under alle forhold GL’s ejendom, indtil det er helt betalt, selv om det leverede er anvendt/monteret eller videresolgt af køber.

green light’s erstatningsansvar

GL kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab, produktionstab, tabt arbejdsfortjeneste eller følgeskader i forbindelse med fejl/mangler ved leverede produkter. Ligeledes er GL ikke ansvarlig for skader opstået på grund af eventuelle fejlmonteringer hos leverandør og/eller underleverandører. Ved udskiftning af defekte komponenter inden for garantiperioden, afholdes alle udgifter i forbindelse med udskiftning af komponenterne af køber, imod at GL leverer nye komponenter uden beregning. Hvis de udskiftede komponenter viser sig ikke at være defekte, forbeholder GL sig ret til at efterfakturere de nymonterede komponenter.

Garanti

Enhver kompensation eller omlevering vil først blive ydet, når GL modtager en tilsvarende kompensation fra GL’s underleverandør/producent af det fejlbehæftede produkt. Ingen omlevering eller udskiftning må finde sted, inden der foreligger en skriftlig aftale med GL.

Reklamationer

Reklamationer skal gøres inden 2 dage efter modtagelsen – senere reklamationer anerkendes ikke. Eventuelle fejl og mangler skal omgående reklameres skriftligt, når de konstateres. Køber er forpligtet til at reklamere direkte overfor fragtfører ved konstaterede transportskader. Kopi af sådanne reklamationer skal tilstilles GL.

Annullering

Bestilling kan kun annulleres med GL’s skriftlige samtykke og med forbehold for debitering af de af køber forvoldte omkostninger.

Returnering

Returnering af varer og emballage kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale med GL. Specialvarer eller varer der er specielt fremskaffet tages ikke retur. Returvarer skal tilsendes os franko og varerne modtages kun i ubeskadiget stand og i original emballage. Kreditering sker med fradrag af omkostninger for levering og rekonditionering samt returafgift på minimum 20 % af fakturabeløbet.

Force Majeure

Hindres GL i at opfylde levering på grund af årsager uden for GL’s ansvar, fritages GL for ethvert erstatningskrav desangående.  Hindringer kan være arbejdsnedlæggelser, strejker hos GL eller GL’s underleverandører, forsinkelser hos underleverandører, lockout, krig, borgerkrig, eller andre krigslignende tilstande, uden at force majeure dog er limiteret til førnævnte områder

Tvister

Enhver tvist, der udspringer af leverancer fra GL skal behandles efter dansk ret ved domstole i GL’s retskreds.